اطلاع رسانی تغییر لوگو رنیک

بدینوسیله به اطلاع مشتریان، همکاران و علاقمندان می رساند: از بیست و چهارم اردیبهشت لوگو و نشان رسمی گروه معماری رنیک، با هدف زیبایی بصری و خوانایی بیشتر به تصویر زیر تغییر می یابد.

لوگو رنیک

لوگوی جدید، ضمن حفظ ساختار و حس لوگوی قبلی دارای خوانایی بیشتر و ترکیب حرف R  با مثلث رنیک است.