طراحی و اجرای ویلای ۲۰۰ مترمربعی، آبسرد

 طراحی نما با ترکیب و گره چینی آجر و ترکیب آن با سیمان انجام شده است! دور قاب پنجره ها از سیمان استفاده شده است. قاب های بیرون زده از نما ایده اصلی طراحی این ویلا است.