بازسازی آپارتمان مسکونی، جنت آباد

این واحد در سال 1395 به صورت کامل بازسازی و در انتهای کار دکوراسیون داخلی آن انجام شد، از تخریب تا چیدمان نهایی در مدت ۲ ماه انجام شد.